Начало

МИСИЯ

Сдружение ОФП се стреми да гарантира устойчивото развитие на общността чрез насърчаване на благотворителността и подпомагане реализацията на граждански инициативи, свързани с местните нужди.

ИНФО

Фондът е основан през февруари 2006 като сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Има натрупан опит в младежките дейности и социални проекти. Работим за социално – обществено включване и партньорства.

  • Нашите цели

    Стимулиране на диалог и консенсус в общността при идентифициране на местните нужди и проблеми

  • Нашите цели

    Да се насърчи сътрудничеството между общините, организациите с нестопанска цел и на бизнеса за устойчиво местно развитие

  • Нашите цели

    Да допринесе за разширяване на възможностите за пряко участие на гражданите от общността в определяне приоритетите на местното развитие

Социално предприемачество

Това е различен начин на икономическа активност (правене на бизнес, стопанска дейност), която смесва находчивостта на бизнеса със социална мисия, умелото съчетаване и баланс на социални и икономически цели.

Социално включване

Обществото следва да предостави равни възможности на всички за получаване на образование и професионално развитие. Това включва мерки за преквалификация, допълнително обучение и шанс за работа. Това е приоритет в проектите, които разработваме.