Проект „Насърчаване на предприемачеството в област Пазарджик и област Кърджали“

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Проектното предложение е насочено към задоволяване на потребностите от специфични знания, умения и подкрепа за лица, желаещи да развиват самостоятелна стопанска дейност, чрез създаването на областни центрове и извършването в тях на редица комплексни мерки в подкрепа на предприемачеството в Южен централен район , области Кърджали и Пазарджик. Проектът е насочен и към задоволяване и на конкретните потребността от заетост, доходи и социална интеграция на лицата от целевата група.

Целеви групи: Лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност, в т.ч. безработни, неактивни или работещи, вкл. младежи до 29 г. от ЮЦРП, области Кърджали и Пазарджик..

Периодът на изпълнение е от 01.09.2018г. до 01.01.2020 година.

По проекта ще бъдат извършени следните дейности:

1. Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество.

2. Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност.

3. Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и менторство.

Резултати:

1. Информирани и мотивирани за извършване на предприемаческа дейност – минимум 52 лица;

2. Проведени обучения и бизнес срещи за 52 лица, с придобиване на предприемаческите умения, включително и в областта на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата и ресурсната ефективност;

3. 52 лица подготвени за извършване на самостоятелна дейност и осигуряване на устойчивост на новостартиралите предприятия, включително за успешно прилагане на финансовите инструменти за стартиране на самостоятелна стопанска дейност, заложени по линия на ОП РЧР, а от друга чрез разработване на качествени бизнес планове, с които лицата да кандидатстват за финансиране пред финансовите институции с цел осъществяване на своите бизнес идеи;

4.Участници в самостоятелна заетост при напускане на операцията – минимум 13 лица.