Проект „Развитие на модерни форми на социално предприятие в Столична община“

Проект „Развитие на модерни форми на социално предприятие в Столична община“ се изпълнява в периода 01.07.2018г.-31.10.2019г., на основание подписан административен договор №BG05M9OP001-2.010-0732-C01 /18.06.2018 г. по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Водещата организация – Сдружение „Обществен фонд за подпомагане“ в партньорство с „Бизконсулт адвайзър“ ЕООД предвижда за изпълнение на редица дейности, насочени в посока развитие на ново социално предприятие в гр.София, включително да обезпечи  заетост/професионална реализация и доходи на лица от целевите групи. Това ще се реализира посредством функциониране на  социалното предприятие като Агенция за дистанционни преводачески, информационни и други услуги. В Агенцията ще се работи през онлайн платформа, която ще предоставя възможността на лица от рисковите групи , които са възпрепятствани по някаква причина, да бъдат в реална работна среда, да работят от дома в дистанционна форма.

Целевите групи са: майки с деца, след втората година от майчинство, хора с трайни физически увреждания, младежи до 29 години, както и хората, които се грижат за зависим член от семейството и други лица в неравностойно положение на пазара на труда от регион София.

Целта е да се създадат условия за професионалната им интеграция.

Това ще се постигне посредством изпълнение на пакет дейности:

  • Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост;
  • Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;
  • Технологично и материално обезпечаване на новосъздадените работни места;
  • Стартиране, функциониране на СП, осигуряване на  заетост и наставничество;
  • Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на предоставяните услуги;
  • Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.
  • Обучение по ключови компетенции;
  • Професионално обучение.

Резултати:

Идентифицирани представители на целевата група;

Предоставена психологическа подкрепа и дейности по мотивация и интеграция за лица, от целевата група;

Повишаване знанията и уменията на лицата от целевата група;

Материално обезпечаване на новите работни места с подходяща работна среда и оборудване;

Проведено пазарно проучване относно предоставяните услуги;

Повишена информираност на общността , относно възможностите на соц. икономика и СП, по отношение на заетост и доходи.