Проект „Център за социална интеграция и подпомагане на заетостта“

Целта на проекта е да се създадат условия за намиране на адекватни възможности за противодействие на местно ниво, на отрицателното въздействие на глобалната икономическа криза  по отношение на заетостта в община Кърджали. Основните дейности са: 1.Ситуационен анализира на пазара на труда. 2. Професионална образователна подготовка за безработни лица. 3. Подобряване и актуализиране на интернет платформа за онлайн образование.

Период: 2009 – към момента

Бюджет: 49 610 лв.