Публична покана за избор на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ

Предмет: „Обучение по предприемачество“,

по административен договор BG05M9OP001-1.023-0144-C01, проект „Насърчаване на предприемачеството в област Пазарджик и област Кърджали”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Документация за участие:   свалете от тук