Актуални проекти

Дата Договор №, Наименование на проект,
Оперативна програма, процедура
Роля
Описание
06.08.2018 г. BG05M9OP001-1.023-0144-C01Насърчаване на предприемачеството в област Пазарджик и област Кърджали

Развитие на човешките ресурси, BG05M9OP001-1.023 – Подкрепа за предприемачество

Водеща организация Виж тук
18.06.2018 г. BG05M9OP001-2.010-0732-C01Развитие на модерни форми на социално предприятие в Столична община.

Развитие на човешките ресурси, BG05M9OP001-2.010 – Развитие на социалното предприемачество

Водеща организация Виж тук