Проект „Развитие на модерни форми на социално предприятие в Столична община“

Проект „Развитие на модерни форми на социално предприятие в Столична община“ се изпълнява в периода 01.07.2018г.-31.10.2019г., на основание подписан административен договор №BG05M9OP001-2.010-0732-C01 /18.06.2018 г. по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Водещата организация – Сдружение „Обществен фонд за подпомагане“ в партньорство с „Бизконсулт адвайзър“ ЕООД предвижда за изпълнение Прочети още…

Проект „Насърчаване на предприемачеството в област Пазарджик и област Кърджали“

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Проектното предложение е насочено към задоволяване на потребностите от специфични знания, умения и подкрепа за лица, желаещи да развиват самостоятелна стопанска дейност, чрез създаването на областни центрове и извършването в тях на редица комплексни мерки в подкрепа Прочети още…